Hiszpańskie Czasowniki

afeitar - odmiana

golić się, ogolić

participioafeitado
gerundioafeitando
indicativoPresentePretérito perfecto compuestoPretérito imperfectoPretérito pluscuamperfectoPretérito perfecto simplePretérito anteriorFuturoFuturo perfecto
yoafeitohe afeitadoafeitabahabía afeitadoafeitéhube afeitadoafeitaréhabré afeitado
afeitashas afeitadoafeitabashabías afeitadoafeitastehubiste afeitadoafeitaráshabrás afeitado
élafeitaha afeitadoafeitabahabía afeitadoafeitóhubo afeitadoafeitaráhabrá afeitado
nosotrosafeitamoshemos afeitadoafeitábamoshabíamos afeitadoafeitamoshubimos afeitadoafeitaremoshabremos afeitado
vosotrosafeitáishabéis afeitadoafeitabaishabíais afeitadoafeitasteishubisteis afeitadoafeitaréishabréis afeitado
ellosafeitanhan afeitadoafeitabanhabían afeitadoafeitaronhubieron afeitadoafeitaránhabrán afeitado
subjuntivoPresentePretérito perfectoPretérito imperfectoPretérito pluscuamperfectoFuturoFuturo perfecto
yoafeitehaya afeitadoafeitaraafeitaseafeitarehubiere afeitado
afeiteshayas afeitadoafeitarasafeitasesafeitareshubieres afeitado
élafeitehaya afeitadoafeitaraafeitaseafeitarehubiere afeitado
nosotrosafeitemoshayamos afeitadoafeitáramosafeitásemosafeitáremoshubiéremos afeitado
vosotrosafeitéishayáis afeitadoafeitaraisafeitaseisafeitareishubiereis afeitado
ellosafeitenhayan afeitadoafeitaranafeitasenafeitarenhubieren afeitado
condicionalCondicionalCondicional compuesto
yoafeitaríahabría afeitado
afeitaríashabrías afeitado
élafeitaríahabría afeitado
nosotrosafeitaríamoshabríamos afeitado
vosotrosafeitaríaishabríais afeitado
ellosafeitaríanhabrían afeitado
imperativoAfirmativoNegativo
afeitano afeites
élafeiteno afeite
nosotrosafeitemosno afeitemos
vosotrosafeitadno afeitéis
ellosafeitenno afeiten